ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

WEBOX Hungary Kft. (a továbbiakban: WEBOX) a WEBOX által nyújtott szolgáltatás igénybevevői által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást kívánja nyújtani:

A WEBOX a Partnerével kötött megállapodás alapján a Partner tulajdonát képező, Magyarországon elhelyezett csomagátadó terminálokat működteti, üzemelteti, a működéshez szükséges szerződéseket megköti a partnerekkel (webáruházakkal, egyéb internetes vásárlói felületet működtető szervezetekkel, fuvarozó cégekkel). A szolgáltatás igénybevétele webáruházban, vagy webáruháznak nem minősülő harmadik személy webes felületén történő vásárlás esetén, valamint csomagfeladás esetén a WEBOX honlapján a Csomagtervezőben történő regisztrációt követően lehetséges.

A szolgáltatás igénybevétele során minden adat a Partner rendszerében kerül rögzítésre, a WEBOX a megrendeléssel, csomagfeladással kapcsolatosan semmiféle adatot nem rögzít, kivéve a webáruház üzemeltetéséhez szükséges adatbázist. A csomagátadó terminálok működtetését biztosító szoftver egy zárt rendszerű adatbázis, amely a Partner tulajdonában áll, ahhoz a WEBOX-nak fizikailag hozzáférése nincs, így az abban rögzített adatokat sem tudja módosítani. A  WEBOX-nak a kizárólag a Partner Adminisztrációs Paneljéhez van hozzáférése, és csak azokat az adatokat illetően, melyek a csomag szállításának nyomonkövethetőségét, beazonosíthatóságát szolgálják. Az Adminisztrációs Panelen keresztül elért adatokat a WEBOX módosítani, kiegészíteni, törölni, azokon bármilyen változtatást eszközölni nem tud. A nyomonkövethetőség kifejezett célja a reklamációk hatékony kezelése.

A WEBOX a csomagküldés ezen új módjának a népszerűsítése és minél szélesebb körben való elterjesztése, valamint az igénybevevők folyamatos tájékoztatása érdekében hírlevélben tájékoztatja a célközönséget a szolgáltatás előnyeiről, az aktuális akciókról.

A WEBOX hírlevelet azon igénybevevők részére küld, akik:

- a csomagfeladáskor a rendszerben történő regisztráció során hozzájárultak ahhoz, hogy hírlevelet kapjanak

- akik a WEBOX internetes oldalán az email címük megadásával hozzájárultak ahhoz, hogy hírlevelet kapjanak

- és akik a WEBOX megkeresésére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Grt.) 6.§ (4) bekezdése alapján akként nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a hírlevél küldéséhez azzal, hogy a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatják.

A hírlevél címzettje, a hírlevél küldés megszűntetését bármikor kérheti és attól kezdődően további hírlevelet részére a WEBOX nem küld.

A WEBOX a fentiek alapján tájékoztatja a szolgáltatását igénybevevőket, hogy a csomagkiszállítási tevékenysége során adatfeldolgozónak, a hírlevél küldési tevékenysége tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezései alapján adatkezelőnek minősül, ekként adatkezelésre ennek megfelelően jogosult.

A WEBOX a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

A WEBOX a szolgáltatás nyújtása során bármilyen formában tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Partnerétől kapott személyes adatokat kizárólag az érintett által adott felhatalmazásnak megfelelő célok érdekében kezelje, tárolja, és dolgozza fel. A WEBOX magára nézve kötelezőnek tekinti a Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat. Kijelenti, hogy a Szabályzatban foglaltak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek. A WEBOX fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat az igénybevevők 15 nappal korábban történő előzetes értesítését követően megváltoztassa. A módosításról az igénybevevőket közérthetően tájékoztatja. 

A WEBOX adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-75878/2014., NAIH-77846/2014., NAIH-79152/2014., valamint NAIH-82197/2014.

 

Az adatkezelés helye:

InPost Sp. z o.o.

Ul. Malborska 130.

30-624 Krakow, Lengyelország

 

valamint,

 

Webox Hungary Kft.

1145 Budapest

Újvilág u. 50-52.

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) a hozzájárulása.

Az adatkezelés, adatfeldolgozás célja: az érintett által megvásárolt, vagy feladott csomagnak a kiválasztott terminálba történő kiszállítása, valamint a szolgáltatás népszerűsítése, az igénybevevők tájékoztatása érdekében hírlevél rendszeres küldése; továbbá csomagküldemények nyomon követhetősége, valamint reklamációk kezelése.

Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama:

A csomagtervezőben rögzített adatokat a rendszer addig tárolja, amíg az érintett a profilját nem törli.

A kapcsolat űrlap kitöltése esetén a rendszerben rögzített adatok 3 hónap elteltével törlésre kerülnek.

Webáruházon, vagy webáruháznak nem minősülő harmadik személy webes felületén keresztül történt vásárlás esetén a WEBOX az érintettek személyes adatait legkésőbb a csomagnak a kiválasztott terminálba történő kiszállítását követő 1, azaz egy évig kezeli, tárolja, azt követően vissza nem állítható módon törli. Amennyiben a csomagátvételénél probléma merül fel, úgy a csomagnak a címzett részére történő eredményes átadását követően kezdődik a fenti határidő.

A WEBOX az adatkezelése során az alábbi alapelveket juttatja érvényre:

1. Tisztességes és törvényes adatkezelés:

A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, vagy dolgozható fel. Az adatkezelésnek, adatfeldolgozásnak minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének és feldolgozásának tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatkezelés pontosságát, az adatok teljességét és naprakész állapotát.

2. Célhoz kötött adatkezelés:

A WEBOX csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához, esetleges panaszkezelés lebonyolíthatóságához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának és biztosítani kell azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A WEBOX – tekintettel az általa végzett tevékenység jellegére, tartalmára – különleges adatot (Infotv. 3.§ 3.pont) nem kezel.

3. Törlési kötelezettség:

Az igénybevevő bármikor dönthet úgy, hogy a regisztrált profilját törli a rendszerből, vagy a profil meghagyása mellett visszavonja a hírlevél küldéshez korábban adott hozzájárulását. A WEBOX-nak nincs jogosultsága és hozzáférése arra, hogy a rendszerből bármely érintett személyes adatát törölje.

4. Adatbiztonság:

A WEBOX az adatkezelés, adatfeldolgozás során érvényre juttatja az adatbiztonság elvét, és annak minden szakaszában gondoskodik arról, hogy az érintett magánszférája, annak védelme személyiségi jogai ne sérüljenek. A Partner rendszerében a WEBOX által személyes adat sem rögzítésre, sem módosításra nem kerül, manuálisan adatrögzítés nem történik. Minden személyes adatot az érintett rögzít a webes felületen történő vásárláskor, vagy a csomagtervezőben, és ezek az adatok kerülnek továbbításra a Fuvarozó részére, amennyiben a csomagok szállítását nem közvetlenül a WEBOX végzi.

Vásárlásnál az igénybevevőnek a webáruházon keresztül van lehetősége a megadott adatait módosítani mindaddig, amíg a fuvarozó a csomagot szállításra át nem vette. A csomagtervező igénybevételéhez, így a csomagfeladáshoz, a rendszerben való regisztrációra van szükség. A regisztrációt követően lehetősége van az igénybevevőnek arra, hogy a rendszerben rögzített adatait módosítsa, vagy akár arra is, hogy a profilját törölje.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok:

1. A webáruházban történő vásárlás során az alábbi személyes adatait kell az érintettnek megadni.

- telefonszám

- e-mail cím

Amennyiben átutalással egyenlíti ki az áru ellenértékét, úgy más adat megadására nincs szükség. Amennyiben a bankkártyás fizetési módot választja, úgy szükséges megadnia továbbá:

- név (vezetéknév és keresztnév)

- bankkártya a számát

- bankkártya lejáratának dátumát

- bankkártya azonosító számát

A fenti adatok a webáruház rendszerében kerülnek rögzítésre és csupán a telefonszám és email cím kerül rögzítésre a WEBOX Partnerének rendszerében. Az ellenérték kifizetése tekintetében a WEBOX csupán arról értesül, hogy az áru és a szolgáltatás ellenértékének kifizetése megtörtént.

Amennyiben a Címzett a csomagátvétel során a terminálnál kívánja az áru és a szolgáltatás ellenértékét kifizetni, úgy előzetesen semmilyen személyes adat megadására nincs szükség. Ez esetben a QR kóddal, vagy az egyedi nyitókód begépelésével azonosítja a rendszer a csomagot, majd felkínálja a bankkártyás fizetés lehetőségét, amely során a Címzett a fizetést teljesítheti.

2. Csomagfeladás előtt teljesítendő regisztráció során az érintettnek az alábbi személyes adatait szükséges megadni:

- név (vezetéknév és keresztnév)

- lakcím

- mobil telefonszám

- e-mail cím

- bankszámlaszám

- Facebook elérhetőség

- gazdálkodó, vagy egyéb szervezet igénybe vevő esetén annak adatai

Csomagfeladás során a szolgáltatás teljesíthetőségéhez szükséges megadni továbbá:

- a címzett telefonszámát

- a címzett e-mail címét

 

 3. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

- név (vezetéknév és keresztnév)

- mobil telefonszám

               - e-mail cím 

               - irányítószám

 

         4. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

               - név (vezetékvév és keresztnév)

               - e-mail cím

 

         5. A panaszbejelentő űrlap kitöltésekor az alábbi adatok megadása szükséges:

               - név (vezetéknév és keresztnév)

               - e-mail cím

               - mobil telefonszám

         6. A OTP Mobile Szolgáltató Kft. (OTP Simple), mint adatkezelő részére továbbított adatok köre

               - felhasználónév

               - vezetéknév

               - keresztnév

               - ország

               - telefonszám

               - e-mail cím

A honlap látogatóinak adatai:

A honlap látogatása során a Partner szervere a látogató (felhasználó) számítógépén un. cookie-t, kis adatcsomagokat helyezhet el analitika és webhelyen keresztüli követés céljából. Az adatok között személyes adat nem kerül rögzítésre. A böngésző menüsorában található „Segítség” funkció ad támogatást arra vonatkozóan, hogy a böngészőben milyen lehetőségei vannak a felhasználóknak a cookie-k kezelésével kapcsolatban. A látogató a cookie-t törölheti a számítógépéről, és a böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az tiltsa a cookie-k használatát, azonban előfordulhat, hogy a honlapunkon bizonyos funkciókat így nem tud igénybe venni.
Külső szolgáltató közül kizárólag a Google Analytics website jogosult a honlaphoz hozzáférni statisztika mérése céljából.

Adattovábbítás

A WEBOX vállalkozási szerződést köt, illetve köthet fuvarozó társasággal a csomagkiszállítás lebonyolításához, de a fuvarozó részére adatot nem ad át, tekintettel arra, hogy a fuvarozó a Partner rendszeréből kapja meg közvetlenül a csomagkiszállításához szükséges adatokat. A WEBOX külső harmadik személy részére adatot nem továbbít és nem ad át. A WEBOX megállapodást köthet a készpénz nélküli folyamatok bonyolítására is. A készpénz nélküli folyamatokkal kapcsolatban a WEBOX partnere az InPost S.a.r.l. (székhely: 51 rue de Cantons, Ehlange L-3961 Luxembourg, nyilvántartási szám: B172961; továbbiakban IFL), az erre a tevékenységre tanúsítvánnyal rendelkező külföldön bejegyzett vállalat.

A WEBOX külső harmadik személy, a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1092 Budapest, Közraktár u. 30-32., River Park K30 épület, II.em.), mint adatkezelő részére továbbít adatot.  A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Egyebekben a WEBOX harmadik személyek részére adatot nem továbbít, nem ad át.

Jogorvoslati lehetőségek:

Alulírott igénybevevő tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak az alábbiak szerint.

1. Az érintett tájékoztatása:

Az érintett jogosult írásban előterjesztett kérelem alapján azonos adatkörre egyszer ingyenesen tájékoztatást kérni arról, hogy milyen személyes adatainak kezelése történik, az adatkezelésnek mi a forrása, jogalapja, célja és mennyi ideig történik az adatkezelés és amennyiben adatfeldolgozó is kezeli az érintett személyes adatát, úgy az adatfeldolgozó nevéről, címéről, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A WEBOX jogszabályi felhatalmazás alapján (Infotv. 9.§ (1) és 19.§) – arra hivatkozással – megtagadhatja a tájékoztatás nyújtását, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulás lehetőségéről.

2. Rögzített személyes adatok helyesbítése:

Az érintett kérheti továbbá a kezelt adatainak helyesbítését, amennyiben a kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak.

3. Rögzített személyes adatok törlése, vagy zárolása:

Az érintett a kötelező adatkezelés kivételével kérheti a kezelt személyes adatainak törlését, vagy zárolását. A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az ügyfél kéri – kivéve a kötelező adatkezelés esetét – vagy ha nyilvántartott személyes adat hiányos, vagy téves és ez az állapot nem orvosolható – feltéve ha a törlést törvény nem zárja ki –, akkor is ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, vagy ha a törlést bíróság, vagy a NAIH elrendelte.

A törlés helyett a személyes adat zárolására kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján az feltételezhető, hogy a személyes adat törlése az érintett jogos érdekeit sértené. Az így zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4. Személyes adat megjelölése:

A WEBOX megjelöli azt a személyes adatot, amelynek a helyességét, pontosságát az érintett vitatja, viszont amelynek a pontatlansága, helytelensége nem állapítható meg egyértelműen. Amennyiben a WEBOX elutasítja az érintett helyesbítésre, zárolásra, vagy törlésre irányuló kérelmét, úgy 30 napon belül tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a NAIHhoz, vagy a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, és az elutasítást köteles megindokolni.

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelésével szemben:

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni személyes adatai kezelése ellen kivéve a kötelező adatkezelés eseteit:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A kérelem haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül kivizsgálásra, és az érintett a döntéséről írásban tájékoztatásra kerül. Amennyiben a WEBOX azt állapítja meg, hogy a tiltakozás jogos volt az érintett részéről, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja és minderről értesíti azokat akik részére a személyes adatok korábban továbbításra kerültek (akik ugyanúgy kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében). Amennyiben az adatkezelő a tiltakozással nem ért egyet, vagy 15 napon belül nem dönt az érintett kérelméről, az érintett a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6. Bírósági igényérvényesítés:

Az érintett, a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben, amely eljárás esetén a bíróság soron kívül jár el.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást elfogadom, és hozzájárulok, hogy a WEBOX az általam megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerint, a szolgáltatás nyújtása körében és érdekében, valamint a jogszabályi rendelkezések teljesítése érdekében kezelje és az arra jogosult személyeknek szervezeteknek – akiket ugyancsak köt az adatvédelmi rendelkezések betartása – átadja, részükre továbbítsa. Kijelentem továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul.

Amennyiben bármilyen kérdésük van jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, úgy kérjük, hogy forduljanak Ügyfélszolgálatunkhoz.